ทัศนคติมุมมองต่ออาชีพเอนเตอร์เทรนของบุคคลทั่วไปมักจะมองว่าอาชีพนี้มีเพียงประเภทเดียว ซึ่งจะไปจบลงที่การขายบริการเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้ภาพลักษณ์อาชีพถูกมองว่าไม่ดีแต่ก็ยังมีทัศนคติบางกลุ่มที่มองว่างานเอนแตอร์เทรน

ก็เป็นอาชีพสุจริต ในรูปแบบของการให้บริการโดยใช้แรงแลกเงิน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคนที่มาทำอาชีพนี้ว่าจะเลือกปฏิบัติ

ตัวอย่างไร เพราะการเพิ่มออฟชั่นเสริมที่ผิดกฎหมาย เช่น การอัพยา การขายบริการนั้นยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ต่อคนที่ให้

การเอนเตอร์เทรนธรรมดาแย่ลง ซึ่งทัศนคติของคนแต่ละเจเนอเรชั่นก็จะมีความแตกต่างกัน ส่วนมากคนรุ่นเก่าจะมองว่า

เป็นอาชีพที่ไม่ดี สามารถเลือกที่จะทําอาชีพอื่นได้ทำไมไม่ทำเป็นผลมาจากการปลูกฝังค่านิยมของคนไทยที่เกี่ยวเนื่อง

กับศีลธรรม ซึ่งสำหรับแต่ละคนเจนเนอเรชั่นใหม่กลับมอง ว่าเป็นอาชีพที่ต้องมีความสามารถในการให้บริการ

เป็นงานที่ได้เงินง่ายเพียงแค่จะต้องมีหน้าตาเป็นทุนเดิม และการให้บริการเป็นไปตามการตกลงยอมรับของทั้งสองฝ่าย


           ปัญหาและผลกระทบที่พบได้อย่างแน่นอนเรื่องแรกคือการถูกมองว่าเป็นอาชีพที่ลดคุณค่าตนเอง ซึ่งเป็นเพราะการ

ปลูกฝังค่านิยมรักนวลสงวนตัวขอคนไทย มองว่าการทำอาชีพนี้ลดคุณค่าในผู้หญิงลง ถึงแม้ในสมัยนี้จะยอมรับกันมาก

ยิ่งขึ้นก็ตาม ในส่วนที่สอง ปัญหาความปลอดภัยในการทำงาน เนื่องจากลักษณะงานเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเจอลูกค้า

ประเภทไหน และสถานที่นั้นเสี่ยงอันตรายมากแค่ไหน โดยส่วนมากมักเป็นสถานที่ปิดซึ่งเป็นไปตามการตัดสินใจของ

ตนเองในการเลือกรับงาน ข้อนี้เราเห็นได้จากกรณีของลัลลาเบลเป็นตัวอย่างง่ายๆที่มองเห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับอาชีพนี้

 และในส่วนสุดท้ายปัญหาปัญหาเรื่องโรคติดต่อที่มาจากการให้บริการเอนเตอร์เทรนในรูปแบบจบลงด้วยการมีเพศ

สัมพันธ์ซึ่งทําให้เกิดความเสี่ยงอย่างมาต่อการเป็น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หากไม่รู้จักป้องกันตัวเองอาชีพนี้ก็เป็นอีก

หนึ่งอาชีพนึงที่สร้างรายได้ดีมาก มากกว่าการทํางานทั้งวันเพื่อให้ได้ค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งเป็นอาชีพที่คนภายนอกอาจมอง

ว่าดูสบาย แต่ก็ยังคงต้องมีความสามารถในการบริการลูกค้าให้ประทับใจมี รูปลักษณ์ภายนอกซึ่งจะต้องดูแลอย่าง

ดีทั้งยังมีรูปแบบการบริการที่ทั้งถูกกฎหมายและผิดกกฎหมาย จึงทําให้ภาพลักษณ์ของผู้ประกอบอาชีพนี้ถูกลดคุณค่า

           ในสังคมลง ด้วยสังคมไทยที่ใช้ศีลธรรมมาเป็นบรรทัดฐานเราจึง ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การทําให้อาชีพนี้ได้รับการยอมรับ

และทําให้ถูกกฎหมายเป็นเรื่องที่ยากมาก โดยเฉพาะการปรับทัศนคติของคนรุ่นเก่าที่มีต่ออาชีพนี้ แต่ในปัจจุบันสังคม

ได้เปิดกว้างและเปิดมุมมองมากยิ่งขึ้น จึงทําให้เล่ง เห็นว่าอาชีพนี้ก็ควรได้รับการคุ้มครองในเรื่องความปลอดภัย

โดยเฉพาะการขายบริการซึ่งหากทําให้ถูกกฎหมายนั้นสามารถที่จะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้อีกหนทางหนึ่ง แต่ในอีกมุมมองนึงผู้ประกอบอาชีพนี้ก็ไม่

ต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการที่ถูกกฎหมาย เนื่องจากยุ่งยากและเสียผลประโยขน์ในรูปแบบภาษี เพียงแค่ต้องการ

การยอมรับว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพนึงในสังคมที่ควรได้รับการยอมรับ และไม่เป็นการลดคุณค่าในตัวเองลง เพราะคน

ทุกคนย่อมมีคุณค่าเท่าเทียมกัน

           ถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่มีความสบายและได้รายได้เป็นอย่างมากในอาชีพหนึ่ง แต่อาชีพนี้ต้องมีความเสี่ยงต่อการถูกวางยา หรือหยอดยาท่สามารถทำให้ชีวิตไม่ปลอดภัยมากนัก ดันนั้นเราจึงอยากจะให้คิดให้ดีกับเส้นทางที่จะเลือกเดินในอาชีพนี้ เพราะสิ่งที่จะได้รับมากับสิ่งที่ต้องแลกไป มันจะคุ้มหรือไม่คุ้ม